Algemene voorwaarden

Versie 17/09/2019

1. Definities

1.1 Catch Software VOF: De onderneming ingeschreven in het KBO met BTW nummer BE0685360230 te Lier. Catch Software VOF: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Catch Software VOF een overeenkomst sluit tot
het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale
documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door een akkoord te geven via eenders welk kanaal verklaart de opdrachtgever dat hij
kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord
gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Catch Software VOF.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Catch Software VOF zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Catch Software VOF is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever binnen 14 dagen wordt bevestigd via eenders welk kanaal.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Catch Software VOF;
er een akkoord is gegeven via eenders welk kanaal;
de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is
bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Catch Software VOF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Catch Software VOF het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Catch Software VOF aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Catch Software VOF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Catch Software VOF
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Catch Software VOF kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Catch Software VOF op een tijdelijke internetlocatie geplaatst of worden doorgestuurd in de vorm van een digitaal archief voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Catch Software VOF, zal de termijn worden
verlengd met de termijn van die overmacht.
6.4 Catch Software VOF is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt
door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten
wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de
foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Catch Software VOF van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Catch Software VOF vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Catch Software VOF niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Catch Software VOF verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft
volledig van Catch Software VOF, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
laatste geval kan Catch Software VOF hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
genoemde eigendom is Catch Software VOF gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Catch Software VOF behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Catch Software VOF bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Catch Software VOF op geen
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze
relaties met Catch Software VOF of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met Catch Software VOF.
8.2 Catch Software VOF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de
opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Catch Software VOF
slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
aansprakelijkheid van Catch Software VOF voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of
winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Catch Software VOF. Indien de reclame
gegrond is zal Catch Software VOF deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Catch Software VOF binnen
de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt
nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren
in extra werk, waarvoor Catch Software VOF naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging of na een akkoord via eenders welk kanaal krijgt deze de status van contract. Vanaf dat
moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Catch Software VOF en is de
opdrachtgever verplicht om het werk van Catch Software VOF volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 40%, of het indien anders overeengekomen percentage, van het bruto totaalbedrag, van de
offerte, of het indien anders overeengekomen bedrag als aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Catch Software VOF
de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties van de oorspronkelijk overeengekomen
opdracht heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein dat in eerste instantie wordt opgezet, of
het digitale archief dat is toegestuurd. Wanneer de website via het testdomein of via een digitaal
archief is opgeleverd volgens de specificaties van de oorspronkelijk overeengekomen
opdracht, en Catch Software VOF kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever
ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Catch Software VOF niet kan worden
opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.2.2 De aanbetaling kan enkel binnen de veertien dagen na de betaling ervan worden teruggevorderd.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de
specificaties en naar behoren functioneert, of indien anders overeengekomen, zal Catch Software VOF een
factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde
bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door
Catch Software VOF overgedragen in de vorm van een digitaal archief. Indien gewenst kan deze worden overgezet
op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Catch Software VOF een
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in
rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke
rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Belgische Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Catch Software VOF bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Catch Software VOF zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken
zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke
informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Catch Software VOF
13.2 Wanneer Catch Software VOF bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever
gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Catch Software VOF is voorts niet
verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip
van oplevering veranderen. Catch Software VOF zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 Catch Software VOF is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Catch Software VOF zich het
recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde
website.
14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op en we zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.


Telefoon

Geoffrey van den Brande
+32 476 02 36 71

Jordi Baguette
+32 475 21 88 03

Email

Wilt u liever rechtstreeks een mail naar ons sturen?.